Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Operator productie II

Context

De operator productie II komt vooral voor in het industriële segment, waar vlees binnen een (semi-)geautomatiseerd proces wordt verwerkt en verpakt. De operator productie II is verantwoordelijk voor het instellen, in de gaten houden en bijstellen en omstellen/-bouwen van een groep met stand-alone-machines (verschillen in werking en mogelijkheden) of delen van een productielijn, gericht op het zo efficiënt mogelijk uitvoeren van productiebatches. Hij verhelpt ook storingen aan deze installaties en verzorgt het productiegebonden onderhoud.

De (niveau-)verschillen tussen de operator productie I, II en III worden aanvullend samengevat in de NOK-bijlage.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Voorbereiding en afbouw
 • controleren van de aanwezigheid van de juiste grond- en hulpstoffen aan de hand van recepten en afstemmen en afroepen van benodigde middelen;
 • ombouwen van de productielijn naar andere formaten op basis van batchspecificatie, wisselen van formaatdelen (de wisseldelen);
 • instellen van apparatuur (procesparameters en recepturen) en koppelen/storten grond- en hulpstoffen;
 • starten en proefdraaien van de productiecombinaties;
 • (laten) afvoeren van pallets met producten die klaar zijn.
 • volgens receptuur/specificatie;
 • ombouwsnelheid na batchwissel;
 • juiste instelling apparatuur;
 • verspilling;
 • duidelijkheid instructies;
 • juiste oplevering product.
Bewaking en bijregeling
 • bewaken van het verloop van het proces en opmerken van onvolkomenheden;
 • (laten) uitvoeren van diverse kwaliteitscontroles van halffabricaten en eindproducten en vastleggen van bevindingen op lijsten en/of in systemen;
 • verhelpen van routinematige storingen of kwaliteitsafwijkingen door het bijstellen van apparatuur binnen parameters;
 • inschakelen van derden in geval van meer complexe technische storingen of (niet bij te regelen) kwaliteitsafwijkingen buiten specificaties;
 • (laten) verrichten van handmatige productie/herstelwerkzaamheden indien de voortgang dit noodzakelijk maakt;
 • afstemmen met leidinggevende over herschikking van de (volgorde van afhandeling van) orders binnen de vastgestelde planning.
 • volgens kwaliteitscriteria (uiterlijk, gewicht, samenstelling, aantallen, en dergelijke);
 • doorlooptijd werkopdracht;
 • volgens HACCP, bedrijfs- en veiligheidsnormen;
 • juiste en tijdige afweging afstemming en inschakeling derden.
Reiniging en gebruikers­onderhoud
 • verrichten van gebruikersonderhoud aan machines door het verwijderen van productresten (leegdraaien), verwijderen van olie-/vetresten en opnieuw oliën/smeren van bewegende delen en dergelijke;
 • (de)monteren van onderdelen, vervangen van eenvoudig te verwisselen onderdelen;
 • inschakelen van leidinggevende en/of technische dienst in geval van meer complexe technische gebreken;
 • opruimen en schoonmaken van werkruimte en gebruikte machine.
 • doeltreffendheid oplossing;
 • minimalisatie productresten;
 • snelheid proceshervatting;
 • juiste afweging inschakeling derden.
Vastlegging
 • vastleggen van gegevens (aantallen, kwaliteitsgegevens, verstoringen) op diverse overzichten;
 • verantwoorden en verklaren van afwijkende gegevens.
 • juistheid, compleetheid gegevens;
 • tijdigheid registratie.

Bezwarende omstandigheden

 • Uitoefenen van kracht bij verplaatsen van grondstoffen/halffabricaat, ombouwwerkzaamheden en het verhelpen van storingen.
 • Inspannende houdingen bij bedieningswerkzaamheden.
 • Hinder van geluid en temperatuurwisselingen.
 • Kans op letsel door het in aanraking komen met bewegende of hete machinedelen.

Functie-indeling - Niveau-Onderscheidende Kenmerken (NOK)

Operator productie I Operator productie II Operator productie III
Inzetbaarheid
 • Eenduidige ‘stand-alone’-productie-installatie.
 • Groep met eenduidige ‘stand-alone’-productie-installaties (verschillen in werking en mogelijkheden) of delen van een productielijn.
 • Complexe geïntegreerde productie-installaties.
Aard van de werkzaamheden
 • Focus op het uitvoeren van werkopdrachten.
 • Focus op productie van efficiënte en effectieve batches binnen vaststaande planning.
 • Nadruk op shiftplanning, leveren van inbreng over en afstemming van aanpassing detailplanning ten behoeve van efficiencyvoordelen.
 • Fungeren als lijnverantwoordelijke, stellen van prioriteiten en geven van aanwijzingen en instructies.
Schoonmaak en onderhoud
 • Gericht op schoonmaken van installaties.
 • Gericht op gebruikersonderhoud:
  • leegdraaien, oliën/smeren, (de)monteren van afdekbeplatingen, onderdelen en dergelijke;
  • vervangen van eenvoudig te verwisselen onderdelen.
 • Gericht op eerstelijnsonderhoud:
  • opmerken en opsporen van storingen;
  • uitvoeren van kleine reparaties, in-/afstellen van onderdelen;
  • assisteren van monteurs bij de uitvoering van complexere reparaties/onderhoud en testen van werking apparatuur.
Kwaliteit
 • Steekproefsgewijs controleren van productkwaliteit op basis van visuele en fysieke tests en (laten) bijstellen van productie-installatie.
 • Controleren van de productkwaliteit op basis van concrete meetbare tolerantiegrenzen (goed-/ afkeur), bijstellen van parameters en melden van afwijking vallend buiten het eigen aandachts-gebied.
 • Als operator productie II en interpreteren van kwaliteitsafwijkingen en bijsturen van het proces onder meer op basis van omgevingsinvloeden en grondstoffenkennis (beperkte afwijking receptuur en procesparameters toegestaan).