Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Inkoper

Context

De inkoper komt vooral voor in de grotere industriële slagerijen. De inkoper is verantwoordelijk voor het uitvoeren van marktonderzoek ten behoeve van alternatieve artikelen/leveranciers (alle grond- en hulpstoffen) en de daadwerkelijke tactische inkoop van (een deel van) de artikelen en producten. Raamovereenkomsten voor vleesinkoop worden voorbereid, maar uit-onderhandeld door de leidinggevende. De inkoper is beheerder van (een deel van) het assortiment. Hij houdt de leveringsprestaties in de gaten en verwerkt inkoopdata tot managementrapportages.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Marktonderzoek (leveranciers, assortiment)
 • verkennen van de (internationale) markt, registreren van wijzigingen aan de aanbiederskant, actueel houden van systemen, procedures en leveranciersbestanden;
 • informeren van (potentiële) leveranciers over producttechnische en logistieke eisen;
 • actief inspelen op/opmerken van mogelijkheden of nood-zaak tot leveranciers- of productwisseling;
 • doen van voorstellen voor aanpassing/invulling van het assortiment vanuit oogpunt van bedrijfspositionering en inkooptechnisch/financieel perspectief;
 • rapporteren en toelichten van bevindingen en voorstellen aan de leidinggevende.
 • mate van inzicht in aanbieders en concurrenten;
 • beschikbaarheid van een informatienetwerk.
Tactische inkoop (contractafsluiting en naleving)
 • opvragen en beoordelen van offertes, uitvoeren en beargumenteren van de voorselectie en afsluiten van contracten;
 • voorbereiden en/of voeren van onderhandelingen met zowel bestaande leveranciers (bij doorlopende en te beëindigen contracten) als potentiële leveranciers;
 • geven van feedback, advies en begeleiding aan leveranciers in de beginfase van de samenwerking en tijdens de contractperiode voor wat betreft het logistieke proces;
 • beoordelen van leveranciersprestatie, onderzoeken of leveranciers (nog) voldoen aan geformuleerde afspraken (leverbetrouwbaarheid, kwaliteit service, onderhoud en dergelijke), bespreken van bevindingen met leveranciers en maken van gerichte afspraken ter verbetering/ voortzetting van de prestatie;
 • afstemmen met gebruikers naar aanleiding van doorgevoerde of voorgenomen wijzigingen in leveranciers en/of assortiment;
 • afstemmen met planning naar aanleiding van gewijzigde levertijden, leverbetrouwbaarheid en algemene indruk van de samenwerking met bestaande en nieuwe leveranciers.
 • financiële bijdrage (besparing op inkoop, marktconformiteit prijzen en dergelijke);
 • kwaliteit inkoopcondities (service level, % bonus/promotiebijdrage, en dergelijke);
 • leveranciersspreiding (beperking afhankelijkheid);
 • leveranciersprestatie (% naleving SLA);
 • snelheid beschikbaarheid offertes;
 • purchase lead time.
Rapportage en informatie­verwerking
 • vastleggen van gegevens van inkoopgerelateerde data (prijswijzigingen, vendor-codes en overige parameters) in de systemen;
 • voeren van correspondentie met leveranciers in één of enkele vreemde talen;
 • opmaken van bezoekverslagen (leveranciers), opmerken van proceswijzigingen bij bestaande leveranciers;
 • bijhouden van prestaties van leveranciers, verzamelen en verwerken van gegevens tot KPI-rapportages.
 • volledig en tijdig inzicht in data;
 • terugvindbaarheid informatie;
 • juistheid en volledigheid rapportages.

Bezwarende omstandigheden

 • Kans op letsel door verkeersongevallen als gevolg van verkeersdeelname.