Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


KAM specialist

Context

De KAM-specialist komt vooral voor in de grotere industriële slagerijen. De KAM-specialist is gericht op het vertalen van wet- en regelgeving en uitgangspunten van de organisatie op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu naar concrete richtlijnen, systemen en procedures voor de uitvoeringsorganisatie, die verantwoordelijk is voor de realisatie hiervan. De KAM-specialist is daarmee de beheerder en auditor van de kwaliteitshandboeken en -procedures en de adviseur/projectleider van KAM-gerelateerde projecten door de organisatie heen. Hij is daardoor de operationele link tussen de kwaliteitsafdeling en de productie-afdelingen/ -vestigingen. De functie vraagt daarmee een nauwe samenwerking met de proceseigenaren en -deelnemers binnen de verschillende organisatieonderdelen. De implementatieprojecten waarvan de KAM-specialist projectleider is, hebben over het algemeen een beperkte doorlooptijd en weinig financiële impact.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
KAM-audits
 • in kaart brengen van de vanuit methodes/technieken en certificering vereiste audit-momenten en leveren van informatie aan het jaarlijkse audit-plan;
 • voorbereiden, inhoudelijk en methodisch, en organiseren van in- en externe kwaliteits-audits;
 • binnen vastgestelde kaders maken van afspraken met externen over te leveren bijdragen;
 • uitvoeren van audits door het uitvoeren van metingen, verzamelen van informatie/gegevens en dergelijke;
 • verwerken, analyseren en rapporteren van uitkomsten;
 • presenteren en toelichten van bevindingen.
 • beschikbaarheid audit-planning;
 • inzicht in de efficiency en effectiviteit van KAM-aspecten van bedrijfsprocessen;
 • basis voor bijstelling en/of verbetering van bedrijfsprocessen;
 • beschikbaarheid kwalitatieve en onafhankelijke management reviews.
Aansturing/ deelname KAM-projecten
 • adviseren over het bepalen van KAM-projecten op basis van inzichten in verbetermogelijkheden van bedrijfsprocessen en KAM-systemen;
 • voeren van (interne) intakes na verzoeken tot verbeterprojecten of uitkomsten van audits;
 • deelnemen in projectgroepen en leveren van inhoudelijke en methodische inbreng gericht op het uitwerken en implementeren van KAM-projecten;
 • in de rol van projectleider coördineren van de realisatie van KAM-projecten en daartoe maken van afspraken met projectdeelnemers over te leveren bijdragen, bewaken van voortgang en kwaliteit, rapporteren van (tussentijdse) uitkomsten, voorleggen van besluiten e.d.
 • draagvlak/acceptatie van KAM-projecten;
 • realisatie vergeleken met projectplan (resultaat, planning, budget e.d.);
 • samenwerking met betrokken afdelingen.
KAM-handboeken en procedures
 • uitwerken en actueel houden van procedures, richtlijnen, procesbeschrijvingen en dergelijke. in het kader van kwaliteitszorg;
 • beheren en actueel houden van het kwaliteitshandboek;
 • vastleggen en beheren van gegevens voor het verkrijgen/behouden van externe kwaliteitscertificaten;
 • initiatief nemen tot activiteiten gericht op het vergroten van het bewustzijn en het naleven van kwaliteitsmaatregelen binnen de organisatie.
 • actualiteit en hanteerbaarheid handboek(en);
 • mate van innovatie en ontwik-keling;
 • behoud van KAM-certificaten;
 • uitkomsten externe audits.
Optimalisatie en innovatie KAM-zorg in de organisatie
 • volgen van ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg en begrijpen van de toepasbaarheid/toegevoegde waarde daarvan voor de organisatie;
 • adviseren van de leidinggevende over het verder optimaliseren, vernieuwen en ontwikkelen van de KAM-zorg binnen de organisatie;
 • in overleg met de leidinggevende bepalen, uitwerken en implementeren van structurele verbeteringen in het KAM-systeem, de audit-strategie en/of het toepassen van methoden en technieken.
 • haalbaarheid/onderbouwing verbetervoorstellen en adviezen;
 • aansluiting op ondernemingsplan en fase van ontwikkeling van de organisatie;
 • realisatie vergeleken met plan (resultaat, planning, budget, toepasbaarheid e.d.);
 • mate van innovatie, kwaliteit en onafhankelijkheid.

Bezwarende omstandigheden

 • Hinder van productielawaai bij verblijf in productieruimtes.