Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Medewerker kwaliteitscontrole

Context

De medewerker kwaliteitscontrole komt vooral voor in grote bedrijven. De medewerker kwaliteitscontrole ziet toe en controleert op een juiste toepassing van werkvoorschriften en (kwaliteits)procedures door collega’s. Hij merkt afwijkingen op, spreekt collega’s hierop aan en rapporteert hierover. Hij zorgt voor het up-to-date houden van de kwaliteitsprocedures door bij te dragen aan verbeteringen in en het uitwerken en vastleggen van de procedures. Daarnaast is de medewerker kwaliteitscontrole verantwoordelijk voor het uitvoeren van standaardmatige kwaliteitscontroles op producten. In geval van afwijkingen in de productie kunnen extra monsters worden aangeboden. Hiertoe neemt hij monsters, hij analyseert en interpreteert uitkomsten en legt resultaten vast. De medewerker kwaliteitscontrole werkt hierbij volgens vaste analysemethoden en dient afhankelijk van bevindingen keuzes te maken voor de uit te voeren vervolgmetingen. De analyse-uitkomsten dienen in de eerste plaats voor controle en bijsturing van productieprocessen.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Kwaliteits­controles (dagelijks en indien nodig)
 • vaststellen van de werkvolgorde, afstemmen van knelpunten in de planning met de leidinggevende;
 • klaarmaken van monsters, instellen van benodigde instrumenten/apparatuur;
 • bij specifieke verzoeken (klachten, productontwikkeling), bepalen van de in te zetten analysemethode, indien nodig afstemmen met de leidinggevende;
 • uitvoeren van fysische, natchemische, instrumentele en organoleptische testen en (eventueel) daarmee verband houdende berekeningen, volgens analysevoorschrift;
 • beoordelen van analyseresultaten en -proces, herhalen in twijfelgevallen, (laten) blokkeren van grondstoffen of eindproducten bij waargenomen afwijkingen buiten de tolerantie.
 • eenduidige planning;
 • volgens systematiek, procedures, veiligheidseisen en planning;
 • snelheid/doorlooptijd analyses en terugkoppeling resultaten;
 • betrouwbaarheid bepalingen.
Rapportage
 • vastleggen van uitkomsten op de voorgeschreven wijze;
 • met vaste regelmaat opstellen van standaardrapportages;
 • vanuit de praktijk opmerken van knel- en verbeterpunten in het kwaliteitsproces;
 • doen van praktische voorstellen aan de leidinggevende voor uitbreiding/aanpassing van onderzoeksmethoden, raadplegen van vakliteratuur.
 • juiste opvolging kwaliteits-afwijkingen;
 • inbreng als basis voor aanpassing;
 • actualiteit en volledigheid gegevens;
 • haalbaarheid voorstellen.
Optimalisatie kwaliteits­procedures
 • instrueren van productiepersoneel over het uitvoeren van inspecties en controles tijdens het productieproces;
 • bevorderen van het kwaliteit- en hygiënebewustzijn door het geven van uitleg en aanwijzingen;
 • toezien op (juiste) toepassing van kwaliteitsprocedures, opmerken van afwijkingen en hierop aanspreken van medewerkers en rapporteren richting leidinggevende;
 • uitwerken van kwaliteitsprocedures en deze up to date houden.
 • mate waarin kwaliteit- en hygiëne-bepalingen worden nageleefd;
 • duidelijkheid en bruikbaarheid van de uitleg;
 • opmerken van afwijkingen;
 • terugvindbaarheid en actualiteit kwaliteitsprocedures.
Operationeel beheer apparatuur.
 • uitvoeren van eerstelijns-onderhoud aan laboratorium-apparatuur;
 • (laten) onderhouden van instrumenten en apparatuur en op basis van kalibratieplanning (laten) kalibreren van instrumenten en apparatuur;
 • bijhouden van documentatiemappen van diverse apparaten.
 • onderhoud volgens procedure;
 • kalibratieplanning uitgevoerd;
 • actualiteit documentatiemappen.
Hygiëne, veiligheid, gezondheid en milieu
 • naleven van voorschriften op het gebied van hygiëne, veiligheid, gezondheid en milieu;
 • schoonhouden van apparatuur en directe werkomgeving volgens procedure.
 • naleving voorschriften en procedures.

Bezwarende omstandigheden

 • Werken in veelal staande en eenzijdige (lichtgebogen) houding.
 • Hinder van geuren van bepaalde producten en chemicaliën.
 • Kans op letsel door bij het uitvoeren van laboratoriumproeven.