Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Secretaresse

Context

De secretaresse komt vooral voor in de grotere industriële slagerijen. De secretaresse is gericht op het faciliteren van het functioneren van de manager van een grootschalige/multi-disciplinaire afdeling of de bedrijfsleider van een kleinere vestiging. Daarnaast verzorgt hij de in- en externe informatievoorziening en operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening voor de afdeling/vestiging.

Organisatie

 • Direct leidinggevende: vakinhoudelijk leidinggevende
 • Geeft leiding aan: niet van toepassing
Resultaat­gebieden Kerntaken Resultaatindicatoren
Faciliteren van het functioneren van de manager
 • met vaste regelmaat voeren van afstemmingsoverleg gericht op onder meer het:
  • afstemmen van en informeren over stand van zaken, onder de aandacht brengen van aandachtspunten en bijzonderheden;
  • doornemen van agenda en attenderen op afspraken, te ondernemen acties en dergelijke;
 • - maken van afspraken over te verlenen ondersteuning en daarbij te hanteren prioriteiten;
 • uitvoeren van gemaakte afspraken door het effectief organiseren van activiteiten, communiceren van afspraken, etc.;
 • invulling geven aan projecten, nader specificeren van het ‘project’, uitzetten/uitvoeren van overeengekomen acties, bewaken/bevorderen van tussentijdse resultaten en door anderen te leveren bijdragen;
 • vervaardigen van overzichten zodat de manager inzicht heeft/houdt in de stand van zaken van de activiteiten/ resultaten binnen zijn/haar verantwoordelijkheidsdomein, verzamelen van informatie, verrichten van berekeningen en dergelijke;
 • inschatten van het belang van zaken en eventueel tussentijds onder de aandacht brengen daarvan aan de manager.
 • kwaliteit van de ondersteuning in termen van:
  • juiste afweging van prioriteiten;
  • juiste afweging van belangen;
  • tijdig attenderen op relevante zaken;
  • opvolging van afspraken;
 • aansluiting op gewenste ondersteuning door de manager.
In- en externe informatie­voorziening
 • verwerken van binnenkomende informatiestromen door het selecteren, ordenen en registreren van informatie en voorbereiden van te ondernemen acties;
 • aannemen van binnenkomende telefoongesprekken, zo mogelijk zelf afhandelen daarvan, doorverbinden of noteren van boodschappen/ meldingen;
 • binnen aangegeven kaders en volgens afspraken verzorgen van de in- en externe informatievoorziening richting betrokkenen.
 • kwaliteit van de informatievoorziening:
  • juistheid, volledigheid, tijdigheid;
 • juiste afweging van prioriteiten, belangen.
Operationele secretariële ondersteuning en dienstverlening
 • bewerken en opmaken van correspondentie, rapportages, notities en dergelijke aan de hand van concepten of globale aanwijzingen over de inhoud;
 • voorbereiden, begeleiden en opvolgen van vergaderingen door onder meer het verzamelen van agendapunten, inventariseren en verspreiden van stukken, notuleren, uitwerken van verslagen en bewaken van actielijsten;
 • beheren van archieven en daartoe opbergen van stukken, completeren van dossiers, op verzoek aanleveren van informatie en tijdig opschonen van archief;
 • bijhouden van agenda en maken van afspraken binnen gegeven kader;
 • organiseren en regelen van in- en externe bijeenkomsten volgens afspraken en daartoe uitnodigen van betrokkenen, regelen van faciliteiten en voorzieningen en dergelijke.
 • kwaliteit van de uitvoering in termen van:
  • volgens geldende procedures en regelingen;
  • volgens huisstijl;
 • toegankelijkheid stukken voor collega’s;
 • terugvindbaarheid van stukken;
 • tevredenheid contactpersonen.

Bezwarende omstandigheden

 • Soms eenzijdige houding en belasting van oog- en rugspieren bij werken met de computer.