Referentiefuncties Slagersbedrijf

Functiecategorie

Functieschaal

Leidinggevend


Externe beroepsfase

Is jouw bezwaar nog niet goed opgelost of wil je geen bezwaar indienen bij de OR? Dan kun jij in beroep gaan. Dat doe je bij de Commissie Arbeidsvoorwaarden (Cav). Hierin zitten medewerkers van de FNV, CNV Vakmensen en de KNS. De commissie kan ORBA-deskundigen inschakelen om naar jouw vraag te kijken en neemt een beslissing. Jouw werkgever moet zich aan deze beslissing houden

Als je in beroep gaat, dan stuur je een beroepschrift naar:

Commissie Arbeidsvoorwaarden
Postbus 1234
2288 CE Rijswijk

Het beroepschrift moet omvatten:

  • voornaam, naam, adres van de werknemer;
  • naam en adres van de werkgever;
  • naam van eventuele personen door wie de werknemer zich in de procedure wil laten bijstaan;
  • de functiebenaming, functieomschrijving en de functiegroep, waarin de functie is ingedeeld;
  • een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het geschil en de hierop gebaseerde vordering, met vermelding of het geschil de functie-indeling betreft of de functieomschrijving dan wel beide;
  • indien een interne geschillenprocedure in het bedrijf heeft plaatsgevonden, de uitspraak en daar­mee samenhangende stukken.

Het beroepschrift wordt ondertekend en ingediend bij de Cav, Postbus 1234, 2288 CE Rijswijk.

De Cav bevestigt de ontvangst van het beroepschrift en kan om aanvullende informatie vragen. Een afschrift van het beroepschrift wordt naar de werkgever gezonden, die veertien dagen de tijd heeft om daarop te reageren. De reactie van de werkgever wordt aan de werknemer toegezonden. Tijdens de beroepsprocedure kan de werknemer aan de Cav maximaal één keer uitstel vragen van behandeling van het beroepsschrift.

De Cav kan de stukken voor advies naar een of meer externe ORBA-deskundigen sturen. Zij beoordelen of aanvullende informatie noodzakelijk is en horen de werkgever en de werknemer eventueel in aanwezigheid van hun gemachtigden, na een besluit daartoe van de Cav. Van deze overleggen wordt door de ORBA-deskundigen schriftelijk verslag gedaan aan de Cav.

Indien alle stukken compleet zijn, wordt aan de werkgever en de werknemer meegedeeld dat de Cav de zaak zal behandelen.

De Cav doet binnen drie maanden schriftelijk een uitspraak, welke aan de werkgever en werknemer en de eventuele gemachtigden wordt toegezonden. De uitspraak van de Cav is bindend.

In het functiehandboek vind je meer informatie over de zaken die je in je beroepschrift moet schrijven en de termijn waarbinnen je in beroep moet gaan. Het functiehandboek vind je hier.